Polityka Prywatności

W celu spełnienia wymogów art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych podanych dobrowolnie przez Państwa jest DACH TEAM spółka jawna Krzysztof Posłuszny, Michał Grzesiak z siedziba w Pile przy ul. Rodła 6. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: dachteam@dachteam.pl

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, telefon oraz niezbędne informacje o firmie i jej adresie, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy co wynika z art. 6 ust.1 lit. b RODO

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, a dane te będą niezbędne do wykonania umowy (obowiązek taki wynika np. z ustawy o podatku od towarów i usług) nie będziemy mogli jej zawrzeć. Możliwe będzie wykonanie umowy bez podania przez Państwa danych osobowych poprzez wystawienie paragonu, jednak nie będziemy mogli dostarczyć towaru do Państwa, towar będą musieli Państwo odebrać osobiście. Nie będą mogli Państwo również zamówić towaru ponieważ nie będziemy mogli spersonalizować takiego zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. NIP, adres budowy). Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

DACH TEAM przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa ważnego sprzeciwu.

Informujemy, że jako administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa osobiste informacje przed utratą, nadużyciem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO (zabezpieczone komputery, sprawdzone i legalne oprogramowanie, routery). Ponadto, powierzone przez Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych do:

 obsługi zapytań i zgłoszeń, które Państwo do nas kierują

 sporządzania ofert

 kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym ze świadczeniem

usług

 wystawienia Faktury Vat,

 dostarczenia towaru do Państwa

 

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas prośby o ofertę lub przy sprzedaży towaru.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na podstawie odpowiedniej przesłanki zgodnej z RODO. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Państwa dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 prowadzenia działań marketingowych własnych usług,

 windykacji należności,

 prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

 zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 kontaktowania się z Państwem w tym w celach związanych z dozwolonymi

działaniami marketingowymi,

 przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

DACH TEAM nie przekazuje i nie ujawnia Państwa danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem następujących przypadków, jeżeli:

 przekazywanie danych jest konieczne do przeprowadzenia usług z których Państwo korzystacie,

 dane osobowe są potrzebne podwykonawcom, których zaangażowaliśmy do wykonywania usług (osoby te są upoważnione do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia danej usługi)

W każdym czasie w związku z przetwarzaniem tych danych przysługują Państwu następujące prawa:

 prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,  prawo dostępu,

 prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

 prawo do usunięcia danych

 prawo do ograniczenia przetwarzania  prawo do sprzeciwu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody. Mogą to Państwo zrobić wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby naszej firmy. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Państwa danych. W przypadku dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt: dachteam@dachteam.pl